Saturday, July 9, 2011

Navy Sikorski s70 Heli at YBBN yesterday


Photo Bert V.

No comments: